Ως ΔΚΚΦ Προοδευτική Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουμε πως έχουν αρχίσει οι αιτήσεις για την Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικό Πακέτο για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Ενημερώνουμε επίσης:

  • Η ημερομηνία προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων λήγει  στις 29 Μαρτίου 2019
  • Η αίτηση για την κρατική φοιτητική χορηγία  και το φοιτητικό πακέτο γίνεται από τους γονείς του φοιτητή και γίνεται στην ίδια αίτηση.

Η αίτηση επισυνάπτεται στο πιο κάτω link:
http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/entypa/2018_2019_aitisi_foititki_merimna.pdf?fbclid=IwAR3st5uRLIo1hF6_8sMGKX3lfyMrFI074EDQf1sfAIOey7BaVnYB6oZCFGw

Πληροφορίες και κριτήρια για τις αιτήσεις επισυνάπτονται:

  1. Κρατική φοιτητική χορηγία  http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/foititiki_chorigia.html
  2. Φοιτητικό Πακέτο http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/foititika_epidomata_monimoi_katoikoi.html

Παραθέτουμε το απόσπασμα από την αίτηση που αναφέρει λεπτομερώς τα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται να επισυναφθούν με την υποβολή της αίτησης.

Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. Όπου αυτά εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στα ελληνικά.

Με την υποβολή της αίτησης πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα πιο κάτω πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Αν έχει υποβληθεί αίτηση προηγουμένως για το συγκεκριμένο φοιτητή, τότε δεν χρειάζεται να επισυναφθούν ξανά τα πιστοποιητικά με αριθμούς 1, 2, 3, 10, 12, 13, 15 και 16. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός από εκείνα που αναφέρεται ότι γίνονται δεκτά και αντίγραφα.

1. Πιστοποιητικό γέννησης (αντίγραφα δεκτά).

2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν (αντίγραφα δεκτά).

3. Για τους άρρενες φοιτητές, πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της εναλλακτικής θητείας, ανάλογα με την περίπτωση, ή απαλλαγής/αναστολής από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (αντίγραφα δεκτά).

4. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα: 
(α) όπου η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκά έτη, βεβαίωση για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19,
(β) όπου η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκά τρίμηνα/εξάμηνα, βεβαίωση για όλα τα τρίμηνα/εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018/19.

5. Για τους φοιτητές που βρίσκονται σε παράταση σπουδών, η περίοδος παραχώρησης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας δύναται να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος στις περιπτώσεις μη συμμετοχής του φοιτητή σε εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου εξαιτίας:
(α) σοβαρών λόγων υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από Κρατικό Ιατρικό Λειτουργό, και
(β) μη διεξαγωγής εξετάσεων συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Νοείται ότι, οι εν λόγω εξεταστικές περίοδοι, όπου ο φοιτητής δεν συμμετείχε στις εξετάσεις πρέπει να εμπίπτουν στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ σπουδών του φοιτητή.

6. Για φοιτητές του εξωτερικού, πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω, ως απόδειξη διαμονής στη χώρα των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 (αντίγραφα δεκτά):
(α) αναλυτική κατάσταση πληρωμών με πιστωτική κάρτα στο όνομα του φοιτητή ή
(β) ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας ή αποδείξεις πληρωμής ενοικίου στο όνομα του φοιτητή ή
(γ) αποδείξεις πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κλπ., στο όνομα του φοιτητή.

7. Όπου καταβάλλονται δίδακτρα από το φοιτητή να υποβληθεί ένα από τα ακόλουθα:
(α) πρωτότυπη απόδειξη/βεβαίωση πληρωμής των διδάκτρων από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
(β) πρωτότυπη απόδειξη εμβάσματος των διδάκτρων από τράπεζα προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
(γ) πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων με πιστωτική κάρτα απευθείας στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σημείωση: Όπου στα αποδεικτικά στοιχεία δε φαίνεται ότι το ποσό που καταβλήθηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα αφορά δίδακτρα, θα πρέπει να προσκομίζεται τιμολόγιο για το ύψος των διδάκτρων.

8. Στο όγδοο σημείο γίνεται αναφορα στους Φοιτητές της Μ. Βρετανίας 

9. Τραπεζικό Έμβασμα:
Το ποσό της κρατικής φοιτητικής μέριμνας θα εμβάζεται απευθείας σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του/της αιτητή/τριας για να διασφαλίζεται η άμεση πληρωμή της χωρίς τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής της επιταγής. Να επισυναφθεί απαραίτητα βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. στην οποία ν’ αναγράφεται το ΙΒΑΝ και τα στοιχεία του/της αιτητή/τριας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
(Βλέπε σελ. 4 σημείο 6 και 7) – (αντίγραφα δεκτά).

10. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων: 
(α) αντίγραφο διαζυγίου ΚΑΙ 
(β) υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα με τον οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη (αντίγραφα δεκτά).

11. Για όλα τα άλλα τέκνα της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό νόμο (βλέπε σελ.3 σημείο 5), εκτός από το τέκνο φοιτητή για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα, να υποβληθούν τα ακόλουθα (όπου ισχύει). Αντίγραφα θα γίνονται δεκτά εκτός του ιατρικού πιστοποιητικού (σημείο ε): 
 (α) πιστοποιητικό γέννησης για κάθε τέκνο, εάν δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση.
 (β) βεβαίωση στρατολογικής κατάστασης από την Εθνική Φρουρά για τέκνα στρατιώτες, που να έχει
 εκδοθεί μετά την 1/9/2018,
 (γ) βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 εφόσον το τέκνο
 λαμβάνει κρατική φοιτητική χορηγία βάσει του σχετικού Νόμου, 
(δ) βεβαίωση φοίτησης για τέκνα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους που αναφέρεται η αίτηση και εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, 
(ε) ιατρικό πιστοποιητικό για τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους.

12. Για αλλοδαπούς που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο (αντίγραφα δεκτά):
(α) Πιστοποιημένο αντίγραφο Άδειας Προσωρινής Παραμονής/Βεβαίωσης Εγγραφής ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τον/την αιτητή/τρια και τα μέλη της οικογένειάς του, ανάλογα με την περίπτωση
(β) Ασφαλιστέες Αποδοχές για όλα τα έτη για τους γονείς από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(γ) Βεβαιώσεις Φοίτησης για τον φοιτητή/τρια από την Β και Γ τάξη Γυμνασίου και Α, Β και Γ τάξη Λυκείου.

13.Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από αρμόδια κρατική υπηρεσία (π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) – (αντίγραφα δεκτά).

14. Για τα οικογενειακά εισοδήματα:
Οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους, αποδεικτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα εισοδήματα του κάθε μέλους της οικογένειας (όπου ισχύει) ξεχωριστά (αντίγραφα δεκτά):
(α) για μισθωτό εργαζόμενο, ένα από τα ακόλουθα:
            • βεβαίωση εργοδότη, (σελ.6)
            • πιστοποιητικό αποδοχών (Ε.Πρ. 63),
(β) για μετόχους ιδιωτικής εταιρείας, ένα από τα ακόλουθα:
            • βεβαίωση μερίσματος, (σελ.6)
            • κατάσταση παρακρατήσεων έκτακτης αμυντικής εισφοράς από μερίσματα,
            • πιστοποιητικό μερίσματος που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
(γ) για αυτοτελώς εργαζόμενο, ένα από τα ακόλουθα:
            • βεβαίωση εισοδήματος από λογιστή/ελεγκτή (ετήσιο λογιστικό κέρδος για το 2018),
            • αντίγραφο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για το 2018
(δ) σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό από εργασία, σύνταξη, ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή από άλλη πηγή, να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού για το 2018,
(ε) για διαζευγμένες μητέρες διάταγμα δικαστηρίου στο οποίο να φαίνεται το ποσό της διατροφής που λαμβάνουν ή αποδεικτικά για το ποσό που έλαβαν το 2018.

15. Πιστοποιητικό γάμου για έγγαμους φοιτητές (αντίγραφα δεκτά).

16. Πιστοποιητικό θανάτου για χήρους/ες αιτητές/τριες – Φοιτητές/τριες (ως αιτητές) – (αντίγραφα δεκτά). 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε τα πιο κάτω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που ισχύουν στην περίπτωσή σας κατά την υποβολή της αίτησης.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχετε αιτηθεί και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για φοιτητικά επιδόματα και έχετε επισυνάψει τα πιο κάτω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δεν χρειάζεται να επισυναφθούν ξανά. Απλά να σημειωθεί με √ ότι ισχύει.

1. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα/ων από το αρχείο θανάτων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (για φοιτητές που είναι ορφανοί). Αντίγραφα γίνονται δεκτά. 

2. Αντίγραφο διαζυγίου όπου ισχύει. 

3. Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας (μητέρας ή πατέρα ή φοιτητή/τριας). 

4. Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων (για φοιτητές που είναι τέκνα εγκλωβισμένων). Αντίγραφα γίνονται δεκτά. 

5. Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή από κρατικό ιατρικό λειτουργό (για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση).

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο, να ζητεί και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης για κρατική φοιτητική μέριμνα. 

Ως Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – απορία σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε!

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Μιχάλης Αγγελή: 6942619580 , 96749208
Οίκημα Προοδευτικής: 2315504190