Ως Προοδευτική Θεσσαλονίκης θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε πως την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος (1000€)για το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018. Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://stegastiko.minedu.gov.gr/  μέχρι την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018. Η ηλεκτρονική αίτηση θα γίνεται από τον ίδιο του φοιτητή, εφόσον οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού (π.χ. Κύπρος) με την χρήση του λογαριασμού του στο TAXISNET που του χορηγήθηκε από την Εφορία.

Ο φοιτητής υποχρεώνεται να συμπληρώσει τα εξής πεδία:

 1. Τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και το ΑΜΚΑ* του φοιτητή
 2. Τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 3. Τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου (TAXISNET)
 4. Τον αριθμό του Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN– Λογαριασμός σε τράπεζα της Ελλάδας) και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email)

*Οι φοιτητές-υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ότι οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Εφόσον δεν υπάρχει ΕΚΑΑ, η έκδοση ΑΜΚΑ γίνεται από τα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη, Αγγελάκη 4).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ΑΜΚΑ είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο Κυπριακής Ταυτότητας
 2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)
 3. Πρωτότυπο Δελτίο Εφορίας με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 4. Βεβαίωση Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Μετά την έκδοση ΑΜΚΑ θα πρέπει να καλέσετε στον αριθμό 2152 157 855 για καταχώριση του αριθμού ΑΜΚΑ στη ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά που θα παραδώσετε στην Γραμματεία της Σχολής σας:

 1. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας της υπογραφής*
 3. Φορολογική Δήλωση** για κάθε γονέα για το φορολογικό έτος 2017
 4. Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων*** του φοιτητή και των γονέων του
 5. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, απαιτείται Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση

Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας της υπογραφής προμηθεύετε από τα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη, Αγγελάκη 4) στην οποία ο φοιτητής θα δηλώνει πώς δεν είναι υπόχρεος στη υποβολή φορολογικής δήλωσης.

** Τη φορολογική δήλωση την εξασφαλίζουμε από τον Φόρο Εισοδήματος

*** Τη κατάσταση περιουσιακών στοιχείων την εξασφαλίζουμε από το Κτηματολόγιο και το χαρτί που χρειάζεστε είναι η κατάσταση περιουσιακών στοιχείων της επαρχίας σας.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν έχετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) θα πρέπει να αιτηθείτε και να το παραλάβετε ΠΡΙΝ καταθέσετε την αίτηση του Στεγαστικού Επιδόματος.

Όροι και προϋποθέσεις για λήψη του επιδόματος:

1. Το ετήσιο οικογενειακόεισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώπροσαυξανόμενο κατάτρεις χιλιάδες (3.000) ευρώγια κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακόεισόδημα θεωρείται το συνολικόετήσιο φορολογούμενο πραγματικόήτεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ήφορολογούμενο με ειδικότρόπο ει- σόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, απόκάθε πηγή.

2. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ήοι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότηταήεπικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύγια τουλάχιστονέξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η δια- μονήσε πανσιόν ήξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

3. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

4. Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές. 

5. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ήτμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

6. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:

α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικόπρόγραμμα σπουδών,

γ) όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
69 4519 8182 Άγγελος Αγγελή