Η Προοδευτική Δ.Κ.Κ.Φ. σας ενημερώνει ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση στο ΠΑΜΑΚ γίνεται στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2016 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. .

Πορϋποθέσεις:

 1. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά του τελευταίου οικονομικού έτους, να μην υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45,000), προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένεια με δύο τέκνα και πλέον το πόσο αυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (5,00) για κάθε τέκνο.

Το πιο πάνω ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ (3,000) εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ (3,000) για καθένα από αυτούς.

 1. Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000). προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (5,000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
 2. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25,000).
 3. Όσοι πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θέλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για σίτιση πρώτα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στις γραμματείες τους.(Συνήθως είναι τέλος του Οκτώβρη και πάντα παρέχετε παράταση)

 

 

 

 

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης.
 2. Δύο φωτογραφίες του φοιτητή (ταυτότητας).
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας του φοιτητή(μπροστά/πίσω).
 5. Έγγραφο Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας.
 7. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από τη οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα των αδελφών του. (όπου απαιτείται)
 8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού.
 9. Βεβαίωση επιδότηση ανεργίας. (όπου απαιτείται)
 10. Πιστοποιητικό Πολυτέκνων. (όπου απαιτείται)
 11. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης. (όπου απαιτείται)
 12. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής. (όπου απαιτείται)
 13. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή. (όπου απαιτείται)
 14. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα. (όπου απαιτείται)

 

Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

 1. Εκκαθαριστικό με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή
 2. Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή
 3. Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες: Βαρνάβας 6983599539 – 97684922

ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΖΙ!