Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ανωτέρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

Συμφοιτητές , συμφοιτήτριες σας ενημερώνουμε πως για την κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουμε και οι Κύπριοι φοιτητές, θα χρειαστούν τα πιο κάτω έγγραφα, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους σε συγκεκριμένη περίοδο η οποία θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Τα έγγραφα που ακολουθούν, 1 μέχρι 5, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ηΟκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 1. Τίτλος Απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(Αποδεικτικό Απόλυσης ή Απολυτήριο) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου. 

  Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

2. Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Κατάταξης, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ (22-26 Ιουλίου 2019).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 κατέχουν ήδη την εν λόγω βεβαίωση, η οποία φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

3. Οι συμμετέχοντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 και 2019, οι οποίοι εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, χρειάζονται Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3)από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

Το Έντυπο Π3 επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίουκαι των γονέων του και να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

5. Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018, που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει να παρουσιάσουν για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από το στρατό, η οποία να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: 

 • Δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα
 • Δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
 • Είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2019
 • Δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
 • Έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του
 • Δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία “Ελλήνων του Εξωτερικού” για το έτος 2019.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση εκδόθηκε και δόθηκε στους υποψηφίους κατά την υποβολή της αίτησής τους για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ (22-26 Ιουλίου 2019) στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ).

7. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου

8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου. Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APOSTILLE

  Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5, ΕΚΤΟΣ  από τα 6, 7 και 8, πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημόσιων εγγράφων (APOSTILLE) γίνεται στα πιο κάτω σημεία: 
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 15:00)
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 15:00)
  • ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)
  • ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00) 
  • ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00) 
  • ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00) 
  • ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00) 
  • ΚΕΠ Πελενδρίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00) 
  • ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς (ωράριο λειτουργίας 8:00 – 17:00)

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:
 

α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,

β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το Ταχυδρομείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Κτίριο Α΄, Γραφείο 401Τηλ.: 22800664
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, 3011 Λεμεσός Τ.Θ. 56061, 3304, Λεμεσός Τηλ.: 25820882
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας – Αμμοχώστου Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου, Τηλ. 24813239
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος Τηλ.: 26804530/527

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΠ Λευκωσίας 1 Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 ΄Εγκωμη Τηλ.: 22446686 Φαξ: 22315141 email: kep@papd.mof.gov.cyΚΕΠ Λευκωσίας 2 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 36, 1065 Λευκωσία Τηλ.: 22419191 Φαξ: 22419189 email: kepnicosia2@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λεμεσού Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός Τηλ.: 25829129 Φαξ: 25305033 email: keplimassol@papd.mof.gov.cyΚΕΠ Αμμοχώστου Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια Τηλ.: 23300300 Φαξ: 23300302 email: kepammochostos@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λάρνακας Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα Τηλ.: 24815555 Φαξ: 24815556 email: keplarnaca@papd.mof.gov.cyΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς Οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Τηλ.: 26821888 Φαξ: 26821894 email: keppolis@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Πάφου Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος Τηλ.: 26822400 Φαξ: 26948686 email: keppafos@papd.mof.gov.cyΚΕΠ Πελενδρίου Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 70, 4878 Πελένδρι Τηλ.: 25813400 email: keppelendri@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Κολοσσίου Αμμοχώστου 67, 4636 Kολόσσι Τηλ.: 25824300 Φαξ: 25824334 email: kepkolossi@papd.mof.gov.cy 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία Τηλ.:22804304ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 5, 8046 Πάφος Τηλ.:26801144 Φαξ:26801204
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Λεωφ. Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός Τηλ.:25806451 Φαξ.:25305057ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι Τηλ.:23200900 Φαξ.:23829102
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Οδός Ηνωμένων Εθνών, 6301 Λάρνακα Τηλ.:24801877 Φαξ:24801833ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ηνωμένων Εθνών 22, 6304 Λάρνακα Τηλ.:24801002 Φαξ.:24304272
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου Τηλ.: 22870569 Φαξ: 22932596 

Για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας! 

Στέφανος Χριστοδούλου:  (0030)694 778 0123 / 99 150 868

Μάριος Ευαγόρου: (0030)694 613 8901 / 99 967 456

Η επίσημη ανακοίνωση: http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp9420a