Πληροφορίες για τα τμήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Θεολογική Σχολή

 

Η Θεολογική Σχολή λειτούργησε το 1942 και απαρτίζεται από τα τμήματα της Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ενώ κάθε τμήμα χορηγεί ιδιαίτερο πτυχίο.

 

Τμήμα Θεολογίας:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Θεολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 44 υποχρεωτικά μαθήματα (75%) και 14 επιλογής (25%). Από τα υποχρεωτικά μαθήματα τα δέκα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και άσκηση. Από το σύνολο των μαθημάτων, το 30% απαιτεί πέραν των παρακολουθήσεων συγγραφή εργασίας και το 10% απαιτεί επιπλέον εξέταση προόδου και ασκήσεων. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται ή προφορικά ή γραπτά ή μέσω γραπτής εργασίας.

Οι φοιτητές συμμετέχουν ύστερα από αίτησή τους και επιλέγονται βάσει κριτηρίων στο πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών” του Τμήματος Θεολογίας, το οποίο έχε διάρκεια δυο μηνών και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: α. Πρακτική άσκηση διδακτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β. Πρακτική άσκηση ποιμαντικού έργου σε ενορίες και μητροπόλεις, γ. Πρακτική άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, τους Ο.Τ.Α και σε Μ.Κ.Ο.

Υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές είναι η Άσκηση Διδακτικής του μαθήματος των θρησκευτικών, η οποία πραγματοποιείται σε Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης.

 

 Τμήμα Ποιημαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας:

 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Θεολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν

με επιτυχία σε 26 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 21 υποχρεωτικά επιλογής και σε 8

μαθήματα ελεύθερης επιλογής, συνολικά σε 55 μαθήματα και να

συμπληρώσουν 240 ECTS.

Οι τελικές εξετάσεις γίνονται προφορικά ή/και γραπτά ή/και μέσω

εργασίας. Επιπρόσθετα, πέραν της υποχρεωτικής παρακολούθησης και

επιτυχούς εξέτασης στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές

έχουν και τις εξής υποχρεώσεις:

α) να λαμβάνουν μέρος στην πρακτική άσκηση της Λειτουργικής και

Ομιλητικής.

β) να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση του μαθήματος των

Παιδαγωγικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Οι αλλοδαποί φοιτητές υποχρεούνται να εξεταστούν στην ελληνική

γλώσσα στο Σχολείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Α.Π.Θ
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2310 996681, 996682, 997220

Ηλεκτρονική Διεύθ: info@past.auth.gr

 

Φιλοσοφική Σχολή

Η Φιλοσοφική σχολή ήταν η πρώτη σχολή του πανεπιστήμιου.Λειτούργησε το 1926.Η Φιλοσοφική στεγάζεται στο μέγαρο της οδού Εθνικής Αμύνης, όπου προηγουμένως στεγαζόταν το Β΄ Στρατιωτικό νοσοκομείο. Σήμερα το μέγαρο αυτό αποτελεί ιστορικό κτίριο του πανεπιστήμιου και στεγάζει ένα μέρος μόνο της Φιλοσοφικής σχολής. Στους κόλπους της σχολής αναπτύχθηκαν, εκτός της  Ελληνικής φιλολογίας, και τα Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών τα οποία μετεξελίχθηκαν σε ανεξάρτητα τμήματα. Σήμερα η Φιλοσοφική σχολή  αποτελείται από 8 τμήματα.

Τα τμηματα είναι:

 1. Τμήμα φιλολογίας
 2. Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας
 3. Τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής
 4. Τμήμα ψυχολογίας
 5. Τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας
 6. Τμήμα γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας
 7. Τμήμα γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας
 8. Τμήμα ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας

 

Τμήμα Φιλολογίας:

Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) και τον Τομέα Γλωσσολογίας.

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης από το οποίο οι φοιτητές αποφοιτούν με ειδίκευση είτε Κλασικών Σπουδών, είτε Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, είτε Γλωσσολογίας και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και διαρθρώνονται σε δύο κύκλους των τεσσάρων εξαμήνων ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος, διετούς διάρκειας, περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και από τους τρεις τομείς. Ο δεύτερος κύκλος, επίσης διετουύς διάρκειας, οδηγεί στην απόκτηση μιας από τις τρεις ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα και που αντιστοιχούν στους τρεις Τομείς του: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας.

2310 99.5244,-5245,-6630,-5246

E-mail:info@lit.auth.gr

URL :http://www.auth.gr/lit

 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε μαθήματα υποχρεωτικά (εισαγωγικά), υποχρεωτικά ειδίκευσης, υποχρεωτικά ειδίκευσης – φροντιστήρια, υποχρεωτικά κατεπιλογήν. Προσφέρονται επίσης μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ειδικά για τους φοιτητές ειδίκευσης Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης προβλέπεται η συμμετοχή σε πανεπηστημιακές ανασκαφές που διενεργούνται σε αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας. Οι ειδικέυσεις που προσφέρονται στο Τμήμα είναι δύο:

 1. Ιστορίας
 2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της τέχνης

Οι φοιτητές εξετάζινται γραπτά ή προφορικά.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση ιστορικών και αρχαιολόγων που να διαθέτουν εποπτεία στο σύνολο του ανθρώπινου πολιτισμού και της ιστορίας του, από την απώτατη προϊστορία μέχρι τη σύγχρονη εποχή, να είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα στους κλάδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, καθώς και να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές της ιστορίας και της αρχαιολογίας στο πεδίο της σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους αποφοίτους να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Πολιτισμού και Μνημείων Πολιτισμού

 

2310 99.5216,-5224,-5225, -5226

E-mail :info@hist.auth.gr

URL: http://www.hist.auth.gr

 

Τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικά:

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαρτίζεται από δύο τομείς: τον Τομέα Φιλοσοφίας και τον Τομέα Παιδαγωγικής. Προσφέρει:πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), καθώς και τρία μεταπτυχιακά προγράμματα:

 1. στηΦιλοσοφία
 2. στην Παιδαγωγική
 3. στην ειδίκευση εκπαιδευτικών/σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και η μέγιστη δώδεκα εξάμηνα. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που θα καθοριστούν από τον προβλεπόμενο Οργανισμό του ΑΠΘ. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τα δεκαέξι (16) εξάμηνα.

2310 99.5206,-5203,-5201

E-mail:info@edlit.auth.gr

URL:http://www.auth.gr/edlit

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (μαθήματα κορμού), τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον μίας κατεύθυνσης και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μονάδων ECTS για τη λήψη πτυχίου ανέρχεται στις 240, οι οποίες πρέπει να συγκεντρωθούν το νωρίτερο σε οκτώ εξάμηνα, δηλαδή 30 μονάδες ECTS κάθε εξάμηνο. Οι μονάδες ECTS κατανέμονται ως εξής: 200 μονάδες ECTS μαθημάτων ψυχολογίας (μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής), 12 ECTS ξένης γλώσσας, 10 ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, 6 ECTS πρακτικής άσκησης, και 12 ECTS διπλωματικής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:

Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.

Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.

Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: (i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, (ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

 

2310 99.6887,-5204,-5205,-7304

URL :http://www.psy.auth.gr

 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος όπως της Αγγλικής γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού καθώς και διδακτικής. Έχει επίσης ως στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία τόσο για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών όσο και για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το Τμήμα Αγγλικής έχει επίσης ως στόχο του

 • τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συστηματικότερη έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων
 • τη συμμετοχή σε διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
 • την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο,
 • την εξωστρέφεια και προσφορά προς την κοινωνία,
 • τη διαδραστικότητα με φορείς και ιδρύματα πολιτισμού
 • τη διοργάνωση συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών περιοδικών
 • τη μετάκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος
 • την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και συγγραφικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και γενικά την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας

Η  επίσημη διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Αγγλικής είναι 8 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 Πιστωτικές Μονάδες του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

2310 99.5183,-5184,-5185 Φαξ : 2310 99.5168

E-mail :info@enl.auth.gr

URL :http://www.enl.auth.gr

 

Τμήμα γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά (73 ΔΜ) και κατεπιλογήν υποχρεωτικά (51 ΔΜ). Η εξέταση μπορεί να είναι προφορική, γραπτή, με συνεχή αξιολόγηση ή με κατάθεση εργασιών.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών, της Γαλλικής Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Γαλλικού Πολιτισμού και της Μετάφρασης- Μεταφρασεολογίας. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής συνείδησης. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προαγωγή των γαλλικής παιδείας στον ελληνόφωνο χώρο, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν τη γαλλική γλώσσα και γραμματεία, να σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας/πολιτισμού στην εκπαίδευση, να χειρίζονται γραπτά και προφορικά τον επιστημονικό λόγο, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν πολιτισμικά φαινόμενα του γαλλόφωνου και ελληνόφωνου χώρου, να συνδέουν τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γαλλικής ως πρώτης/δεύτερης ξένης γλώσσας, να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής, με ειδικά θέματα της διδακτικής των ξένων γλωσσών καθώς και με σύγχρονες μεταφραστικές θεωρίες.

Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών και γνώσεων από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της μετάφρασης και του πολιτισμού.

2310 99.5174,-5176,-5177,-5178

E-mail:info@frl.auth.gr

URL :http://www.frl.auth.gr

 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

Οι σπουδές στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλoλoγίας τoυ Αριστoτελείoυ ΠανεπιστημίoυΘεσσαλoνίκηςδιαρκούν 8 εξάμηνα τουλάχιστον. Κάθε φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ETCS.

Στόχος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι:

– > Nα μεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν:

– με την ιταλική γλώσσα, την ιταλική φιλολογία και τον ιταλικό πολιτισμό

– με την έρευνα, τη διερμηνεία και τη μετάφραση

– > Nα καλύψει τις ανάγκες της Εκπαίδευσης:

– σε καθηγητές

– σε μελετητές της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:

-> ως καθηγητές ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας:

– στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ)

– στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση (μετά από διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ΠΕ34)

– στην ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ. σε κέντρα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, τεχνικές, τουριστικές σχολές)

-> ως μεταφραστές, διερμηνείς και υποτιτλιστές:

– σε δημόσιες υπηρεσίες

– σε μεταφραστικά γραφεία

– σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

– στον εκδοτικό χώρο

– στην Ευρωπαϊκή Ένωση

-> ως επιμελητές εκδόσεων και διαχειριστές βιβλιοπαρουσιάσεων

-> ως tutors ιδιωτικής εκπαίδευσης μικρών ομάδων σε ειδική/γενική γλώσσα

-> στην ευρύτερη αγορά εργασίας (μονάδες πολιτισμού: δήμοι, μουσεία, φεστιβάλ κλπ).

2310 99.5243,-5238,-5264

E-mail: info@itl.auth.gr

URL: http://www.itl.auth.gr

 

Τμήμα γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές και φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατεύθυνσης, καθώς και σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι δύο κατευθύνσεις του Τμήματος είναι: Α. Διδακτικής και Γλωσσολογίας και Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης προέρχονται από το αντικείμενο της κατεύθυνσης.

Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω εργασίας είτε σε συνδυασμό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους. Oι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν πτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία πιστώνεται με 6 ECTS. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στα παρακάτω αντικείμενα: Γλωσσολογία, Διδακτική και Παιδαγωγική Επιστήμη, Μεταφρασεολογία, Συγκριτική Γραμματολογία και Πολιτισμό. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής συνείδησης. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προαγωγή της γερμανικής παιδείας στον ελληνικό χώρο, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν τη γερμανική γλώσσα και γραμματεία, να σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού στην εκπαίδευση, να χειρίζονται γραπτά και προφορικά τον επιστημονικό λόγο, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν πολιτισμικά φαινόμενα του γερμανόφωνου και ελληνόφωνου χώρου, να συνδέουν τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γερμανικής ως πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας, να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής, της διδακτικής ξένων γλωσσών καθώς και τις σύγχρονες μεταφραστικές θεωρίες.

2310 99.5241,-5236,-7549

E-mail :info@del.auth.gr

URL: http://www.del.auth.gr

Σχολή Θετικών Επιστημών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελείται από 6 τμήματα: αυτό της Πληροφορικής, της Γεωλογίας, της Φυσικής, της Χημείας και των Μαθηματικών. Τα προγράμματα και άλλες πληροφορίες που αφορούν την κάθε σχολή ξεχωριστά είναι:

Τμήμα Μαθηματικών: 

Η λειτουργία του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ξεκίνησε το 1928. Σήμερα αποτελείται από 5 τομείς: τον τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών & Μαθηματικής Λογικής, τον τομέα  Μαθηματικής Ανάλυσης, τον τομέα Γεωμετρίας, τον τομέα Επιστήμης Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης και τέλος τον τομέα Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας

2310 99.7950,-7910,-7930,-7940,-5324

E-mail :info@math.auth.gr

URL :http://www.math.auth.gr

Τμήμα Πληροφορικής:

Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει: (α) την αυτοτελή διδασκαλία ενός μαθήματος, (β) τις φροντιστηριακές ασκήσεις, (γ) τις εργαστηριακές ασκήσεις, και (δ) την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών/ φοιτητριών.

Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές/φοιτήτριες, όπως ακόμα και με την εξασφάλιση της ενημέρωσης και της πρόσβασης των φοιτητών στη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το διδακτικό σύγγραμμα που επιθυμούν να τους χορηγηθεί, μέσα από τη λίστα προτεινόμενων συγγραμμάτων του κάθε μαθήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

Για την αποκτήση πτυχίου χρειάζεται η συμπλήρωση 8 εξαμήνων, τουλάχιστον.

2310 99.8410,-8420,-8436

E-mail: info@csd.auth.gr

URL:http://www.csd.auth.gr

 

Τμήμα  Φυσικής:

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Φυσικής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 38 υποχρεωτικά μαθήματα και 13 μαθήματα επιλογής ή 11 μαθήματα επιλογής και πτυχαική εργασία, τουλάχιστον 240 ECTS. Ταμαθήματα κορμού καλύπτουν 6 εξάμηνα. Κατόπιν οι φοιτητές, ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγουν,παρακολουθούν 2 εξάμηνα υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης και επιλογής κατεύθυνσης.

Οι εννέα κατευθύνσεις είναι:

Α) Αστρονομία

Β) Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Γ) Θεωρητική Φυσική

Δ) Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Ε) Φυσική Υλικών Τεχνολογίας

ΣΤ) Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνίες

Ζ) Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος

Η) Εφαρμοσμένη Φυσική

Θ) Υπολογιστική Φυσική

Κατά την διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει αν παρακολουθήσουν επιτυχώ 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνση και 10 μαθήματα επιλογής. Εάν ο φοιτητής επιλέξει να κάνει Πτυχιακή Εργασιά εντός της κατέυθυνσης τότε πρέπει να πάρει 4 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης και επί πλέον 7 μαθήματα επιλογής. Η κατεύθυνση δεν αναγράφεται στο πτυχίο αλλά αναγράφεται στο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας και στο πατάτημα διπλώματος.

2310 99.8120,-8130,-8140,-8150,-8160,-8430

E-mail: info@physics.auth.gr

URL:http://www.physics.auth.gr

 

Τμήμα Γεωλογίας:

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν φαινόμενα και διεργασίες στη λιθόσφαιρα και το εσωτερικό της Γης, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, καθώς και τη σχέση τους με τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο Γεωλογικό χρόνο.

Το Τμήμα Γεωλογίας παρέχει σε όλους τους πτυχιούχους του τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωλόγου, αλλά, επιπρόσθετα, παρέχει σε κάθε φοιτητή του τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μία από τις επτά (7) υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, καθότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις.

Οι υποχρεωτικές κατευθύνσεις είναι: 1) Τεκτονική – Στρωματογραφία, 2) Εφαρμοσμένη Γεωλογία, 2) Ορυκτολογία-Πετρολογία, 4) Koιτασματoλoγία, 5) Γεωφυσική, 6) Μετεωρολογία και Κλιματολογία και 7) Περιβαλλοντική Γεωγραφία.

Για τη λήψη του πτυχίου o φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον 240 ECTS, που κατανέμονται ως εξής: Από τα υποχρεωτικά μαθήματα 185-190 ECTS και από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα 52-55 ECTS.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις υπαίθρου. Η άσκηση των φοιτητών στην ύπαιθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις και σε κάθε εξάμηνο υποχρεωτικές ασκήσεις σε αντίστοιχα μαθήματα, καθώς και κατ’ επιλογήν πολυήμερες ασκήσεις. Το σύνολο των Δ.Μ. από τις γεωλογικές χαρτογραφήσεις και τις ασκήσεις υπαίθρου είναι τουλάχιστον 12 ECTS.

Στο τέλος των σπουδών του ο φοιτητής απαιτείται να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία με 16 ECTS. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ένας αριθμός φοιτητών να επιλέξει Πρακτική Άσκηση σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς με τη συνεπίβλεψη Καθηγητών του Τμήματος, από την οποία λαμβάνουν 2 ECTS.

2310 99.8450,-8460,-8470,-8480

E-mail: info@geo.auth.gr

URL:http://www.geo.auth.gr

 

Για το τμήμα Χημείας:  

Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των βασικών κλάδων της χημείας (ανόργανη, οργανική, αναλυτική, φυσική χημεία, κβαντική χημεία, βιοχημεία, χημική τεχνολογία), μαθήματα υποστήριξης (φυσική, μαθηματικά), καθώς και ημι-υποχρεωτικά μαθήματα κλάδων της χημείας (τρόφιμα, πολυμερή, περιβάλλον κτλ.), ή ειδικότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα χημείας, καθώς και άλλων θετικών επιστημών.

Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις τέσσερις παρακάτω κατευθύνσεις:

 1. Θεωρητική Χημεία-Χημική Εκπαίδευση
 2. XημικήAνάλυση-Περιβάλλον-Ηλεκτροχημεία
 3. Xημική Σύνθεση-Βιοχημεία και Βιοεφαρμογές
 4. Xημική Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία

όπου διδάσκονται ειδικά αντικείμενα σχετικά με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία.
Οι φοιτητές δηλώσουν, κατά την περίοδο που ορίζει η Γραμματεία του Τμήματος στις αρχές του 7ου εξαμήνου σπουδών, την κατεύθυνση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
H κατανομή των φοιτητών στις κατευθύνσεις στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις μιας ή περισσότερων κατευθύνσεων γίνεται με βάση την επίδοση των φοιτητών τα μαθήματα του προγράμματος κορμού και ιδιαίτερα σε επιλεγμένα μαθήματα που δίνονται στον κατάλογο μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης.
Δεν επιτρέπεται να γίνει αλλαγή κατεύθυνσης.

2310 99.7640,-7650,-7660,-7670,-7680

E-mai:linfo@chem.auth.gr

URL: http://www.chem.auth.gr

 

Για το τμήμα Βιολογίας:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή διπλωματική εργασία ή/και πρακτική άσκηση. Η διπλωματική εργασίαισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής και η πρακτική άσκηση με δύο. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι: Α. Περιβαλλοντική Βιολογία Β. Μοριακή Βιολογία,Γενετική και Βιοτεχνολογία Γ. Γενική. Τα μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης δηλώνουν την ειδίκευση.

Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν την εξέλιξη της ζωής και την πολυπλοκότητά της, από το υποκυτταρικό επίπεδο μέχρι αυτό της βιόσφαιρας καθώς και να προάγουν την επιστήμη της Βιολογίας και των σύγχρονων εφαρμογών της. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Περιβάλλοντος.

2310 99.8250,-8260,-8270,-8280

E-mail :info@bio.auth.gr

URL:http://www.bio.auth.gr

 Ο.Π.Ε.:

Η σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. (Ο.Π.Ε.) αποτελείται από 3 τμήματα:

 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται σε δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών που αποτελείται από τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα, περιλαμβάνει κοινά για όλους του φοιτητές και φοιτήτριες μαθήματα και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις (τομείς):

(Α) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

(Β) Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και

(Γ) Οικονομικής των Επιχειρήσεων.

Ο κάθε φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει να επιλέξει στο 5ο ξάμηνο σπουδών μία εκ των πιο πάνω τριών κατευθύνσεων. Τα μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης δηλώνουν την ειδίκευση.

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να δηλώσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 50 μαθήματα. Από αυτά τα 32 είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα (21 Υποχρεωτικά Κορμού και 11 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης), τα 16 Επιλογής (6 Γενικής Επιλογής, 8 Επιλογής Κατεύθυνσης και 2 Ελεύθερης Επιλογής) και τα 2 μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Α΄ και Β΄ εξαμήνου).

Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2)  που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαοτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντηστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.. Για την απόκτυση του  πτυχείου πρέπει να συμπληρψθούν 8 εξάμηνα και 240  ECTS.

2310 99.5254,-5258,-5278,-5261

E-mail: info@econ.auth.gr

URL: http://www.econ.auth.gr

 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμιναριακά επιλογής και ελεύθερης επιλογής). Η βαθμολόγηση του κάθε μαθήματος είναι δυνατόν να στηρίζεται σε γραπτές ή προφορικές δοκιμασίες, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων.
Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS(>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.  Για την απόκτηση του πτυχίου, κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε πενήντα (50) μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων τα τριάντα οκτώ (38) θα είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) θα είναι επιλεγόμενα (επιλογής, σεμιναριακά, ελεύθερης επιλογής). Επίσης, προβλέπεται η προαιρετική παρακολούθηση μιας ξένης γλώσσας. Σημειώνεται ότι το μάθημα της ξένης γλώσσας είναι προαιρετικό και η βαθμολογία του δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Ακόμη πρέπει αν συμπληρώσει 8 εξάμηνα και 240 ECTS.

2310 99.5397,-5396

E-mail: info@polsci.auth.gr

URL: http://www.polsci.auth.gr

 

Τμήμα Δημοσιoγραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και ναεξετασθούν σε 48 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά κορμού, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης και επιλογής). Οιφοιτητές μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης και αντιστοιχεί σε 6ECTS, ενώ υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 12 ECTS. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές ήπροφορικές εξετάσεις, καθώς και με γραπτές δοκιμασίες και εργασίες.

Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:

Α. Δημοσιογραφία

Β. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2)  που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαοτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντηστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.. Για την απόκτυση του  πτυχείου πρέπει να συμπληρψθούν 8 εξάμηνα και 240  ECTS.

2310 992055 -63
E-mail : info@jour.auth.gr
URL: http://www.jour.auth.gr/

 

Γεωπονική Σχολή

Η Γεωπονική  Σχολή υπαγόταν στη Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας. Ιδρύθηκε το 1937 με τα δυο ομόνυμα τμήματά της, που μέχρι τότε ανήκαν στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημων.

Η Σχολή χορηγεί δικό της πτυχίο, δίπλωμα ειδίκευσης μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα.

Η σχολή αποτελείται από επτά τομείς.Κάθε ένας από τους επτά τομείς του τμήματος απέχει στους φοιτητές της Γεωπονίας μια κατεύθυνση σπουδών από τις εξής:

 1. Αγροτικής Οικονομίας
 2. Ζωϊκής Παραγωγής
 3. Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
 4. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 5. Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
 6. Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
 7. Φυτοπροστασίας

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση πτυχίου είναι δέκα εξάμηνα. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα εξάμηνα γενικών σπουδών (κορμού) και τα υπόλοιπα έξι εξάμηνα παρακολουθεί μια από τις επτά κατευθύνσεις που επιλέγει. Για την απόκτηση πτυχίου οφείλει να παρακολουθήσει για τέσσερα εξάμηνα μια ξένη γλώσσα για να συμπληρώσει ορισμένες διδακτικές μονάδες πρακτικής άσκησης και να εκπονήσει πτυχιακή διατριβή.

2310 99.5187,-5189,-5193,-5194

E-mail:info@agro.auth.gr

URL:http://www.agro.auth.gr

 

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δημιουργήθηκε από κατάτμηση της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών. Πρωτολειτούργησε το 1927 στη Θεσσαλονίκη έχοντας αποσπαστεί από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Η Σχολή χορηγεί δικό της πτυχίο, δίπλωμα ειδίκευσης μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα.

Η διάρκεια σπουδών είναι δέκα εξάμηνα και τα εργαστήρια στεγάζονται στο κτήριο της Γεωπονικής, ενώ η εξάσκηση γίεται στα πανεπηστημιακά δάση.

Στο τμήμα λειτουργούν 5 τομείς:

 1. Δασική Παραγωγή – Προστασία δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος
 2. Λιβαδοπονίας και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
 3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών έργων
 4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
 5. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

 

2310 99.5199,-5192,-5195,-5196

E-mail :info@for.auth.gr

URL :http://www.auth.gr/forestry

Ανεξάρτητες Σχολές:

Κτηνιατρική Σχολή:

Τα γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα εντάχθηκαν σε 6 Ομάδες, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει Κύκλους Σπουδών. Οι Ομάδες και οι Κύκλοι τους είναι οι εξής:

 • Βασικές Επιστήμες: περιλαμβάνουν τον 1ο, 2ο και 5ο (Ι και ΙΙ) Κύκλο.
 • Εκτροφή των Ζώων (Ζωική Παραγωγή) και Οικονομία Ζωικής Παραγωγής: περιλαμβάνει τον 4ο (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) Κύκλο.
 • Παρακλινικές Επιστήμες: περιλαμβάνουν τον 6ο (Ι και ΙΙ) Κύκλο.
 • Επιστήμες Τροφίμων: περιλαμβάνουν τον 7ο (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Κύκλο.
 • Κλινικές Επιστήμες: περιλαμβάνουν τον 8ο (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) Κύκλο.
 • Ανεξάρτητα μαθήματα: περιλαμβάνουν τον 3ο (Ι και ΙΙ) Κύκλο.

Ιατρική Σχολή:

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου ΜD (Αμερικανικών Πανεπιστημίων) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (MD Διατριβή) που απονέμεται για ερευνητική εργασία (Thesis). Το Τμήμα Ιατρικής, με την τρέχουσα δομή και δραστηριότητες της, είναι ένα από τα πιο σημαντικά και καθιερωμένα τμήματα της Ελλάδας με 4.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και 52 κλινικές και εργαστήρια.

·              Το Τμήμα Ιατρικής αποτελείται από 9 τομείς:

 1. Τομείς
 2. Ανατομίας και Παθολογικής Ανατομικής
 3. Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας
 4. Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής
 5. Ακτινολογίας – Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής
 6. Αισθητηρίων Οργάνων
 7. Υγείας του παιδιού
 8. Νευροεπιστημών
 9. Χειρουργικής
 10. Παθολογίας

Για την απόκτηση πτυχιού χρειάζεται να συμπληρωθούν τουλάχιστον 12 εξάμηνα.

2310 99.9283,-9227,-9265,-9268,-9288,-9183

URL:http://www.med.auth.gr

Οδοντιατρική Σχολή:

Το πρόγραμμα Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής είναι σύμφωνο με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση ADEE (AssociationforDentalEducationinEurope) για το προφίλ και τις ικανότητες του Ευρωπαίου οδοντιάτρου. Κάθε φοιτητής κατά την διάρκεια των πενταετών σπουδών του πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετάσει με επιτυχία θεωρητικά μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση, προκλινικά μαθήματα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους και μαθήματα με κλινική εκπαίδευση και άσκηση διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών. Για την απόκτηση του πτυχίου της Οδοντιατρικής Σχολής, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα (υποχρεωτικά κορμού και επιλογής) τα οποία αποτιμόνται σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTSπου κατανέμονται σε 10 εξάμηνα σπουδών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να α) εργαστεί σαν οδοντίατρος παρέχοντας υπηρεσίες Οδοντιατρικής Υγείας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σε οργανωμένους φορείς υπηρεσιών Υγείας, β) να πραγματοποιήσει επιστημονική έρευνα στον τομέα της Οδοντιατρικής επιστήμης, γ) να εφαρμόζει την γνώση στην κλινική πράξη, δ) να επικοινωνεί σε μια ξένη γλώσσα, ε) να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες τεχνολογίες, στ) να επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική ευθύνη, ζ) να εργάζεται είτε ανεξάρτητος είτε ως μέλος ομάδος σε διεθνή ή διεπιστημονικά πλάισια.

2310 99.9471,-9468,-9473,-9475

E-mail: info@dent.auth.gr

URL:http://www.dent.auth.gr

Νομική Σχολή:

Το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε και λειτούργησε από το πανεπιστημιακό έτος 1930-1931 επί Κοσμητείας Δημοσθένη Στεφανίδη, μετά από πολλές αρχικές δυσκολίες και αμφιταλαντεύσεις, που προήρχοντο από την αντίληψη, σε κυβερνητικό και όχι μόνο επίπεδο, πως θα οξυνθεί το από τότε υπαρκτό πρόβλημα της πληθώρας δικηγόρων.

Με μια πλούσια ιστορία, αξιόλογη συμβολή στον νομικό πολιτισμό της χώρας μας και ένα επίλεκτο επιστημονικό δυναμικό έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους ανθρώπους ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιστήμη του δικαίου και σε ώριμους επιστήμονες δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα και εξειδίκευση σε κλάδους και τομείς αυτής της επιστήμης.

Φιλοδοξεί έτσι να προσφέρει στην κοινωνία αξιόπιστους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου, υπεύθυνους επαγγελματίες-στελέχη του δημόσιου βίου και προ πάντων χρήσιμους και εμπνευσμένους υπερασπιστές του δικαίου.

 

Πολυτεχνική Σχολή

Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε το 1955. Ενώ αρχικά προβλεπόταν η σύσταση τεσσάρων τμημάτων, από αυτά λειτούργησαν τα δύο. Σήμερα η σχολή έχει οκτώ τμήματα, με πλέον πρόσφατο το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης που ιδρύθηκε το 2004.

Τα οκτώ τμήματα είναι τα εξής:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:

Για την απόκτηση του Διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε 60 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η εξέταση γίνεται γραπτά, προφορικά ή με την παράδοση εργασίας.

Τα 44 από τα μαθήματα ανήκουν στο πρόγραμμα κορμού και τα 16 στο πρόγραμμα επιλογών. Ορισμένα από τα μαθήματα επιλογής είναι υποχρεωτικά για τον Τομέα που θα επιλέξει ο φοιτητής.

Τα μαθήματα καλύπτουν 10 εξάμηνα ενώ οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία.

Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί βαθμολογικά με 12 μαθήματα.

Οι τέσσερις Κατευθύνσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι:

 • (Α) Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών – Τ.Ε.Τ.Κ.,
 • (Β) Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής περιβάλλοντος – Τ.Υ.Τ.Π.,
 • (Γ) Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής- Τ.Γ.Μ.,
 • (Δ) Τομέας Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείριση Έργων και Ανάπτυξης- Τ.Μ.Σ.Υ.Δ.Ε.Α..

Σε κάθε έναν από τους 4 Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αντιστοιχεί μια βασική κατεύθυνση εξειδίκευσης. 

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2)  που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαοτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντηστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.. Για την απόκτυση του  πτυχείου πρέπει να συμπληρψθούν 10 εξάμηνα και 300  ECTS.

2310 99.5851,-5613,-5853,-5861

E-mail : info@civil.auth.gr

URL: http://www.civil.auth.gr

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:

Για την απόκτηση του πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα τα οποία οργανώνονται σε τρεις ενότητες: το πρόγραμμα εισαγωγής, το πρόγραμμα βασικών σπουδών και το πρόγραμμα διπλώματος. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση δύο εργασιών διπλώματος: της διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού και της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, οι οποίες ισοδυναμούν με 30 και 12 ECTS αντίστοιχα.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2)  που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαοτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντηστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.. Για την απόκτυση του  πτυχείου πρέπει να συμπληρψθούν 10 εξάμηνα και 300  ECTS.

2310 99.5595,-5596,-5597,-5404

E-mail:info@arch.auth.gr

URL:http://www.arch.auth.gr

 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών:

Για την απόκτηση του διπλώματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε ένα σύνολο μαθημάτων, δομημένο σε τρείς διαδοχικές ομάδες: υποδομής, κορμού και εξειδίκευσης. Η τελευταία ομάδα αποτελείται από μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής σε συνδυασμό με διπλωματική εργασία. Τα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται μαθήμταυποδομήε και κορμού που παρέχουν στο φοιτητή τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις. Κατά τη διάρκεια των τριών επομένων εξαμήνων οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα εξειδίκευσης του τομέα:

Α. Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Β. Κτηματολογίου,Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Γ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.

Κατά τηδιάρκεια του τελευταίου εξαμήνου οι φοιτητές πραγματοποιούν τη διπλωματική τουςεργασίαΗ πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και πραγματοποιείται στο 7ο εξάμηνο.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2)  που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαοτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντηστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.. Για την απόκτυση του  πτυχείου πρέπει να συμπληρψθούν 10 εξάμηνα και 300  ECTS.

 

2310 99.6112,-5401,-5402,-5403

E-mail :webmaster@topo.auth.gr

URL :http://www.topo.auth.gr

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών:

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα. Η φοίτηση περιλαμβάνει τρειςκύκλους σπουδών:

 1. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί έξι εξάμηνα και περιλαμβάνει τριάντα υποχρεωτικά, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών καθώς και την εκπόνηση σπουδαστικής εργασίας.
 2. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα στα οποία δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές με βάση τα ενδιαφέροντα τους να επιλέξουν μια από τις εξής κατευθύνσεις: (α) κατασκευαστική, (β) σπουδών βιομηχανικής διοίκησης και (γ) ενεργειακή.
 3. Ο τρίτος κύκλος διαρκεί δύο εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν έναν από τους κύκλους εξειδίκευσης ανάλογα με την κατεύθυνση που είχαν επιλέξει στο 2ο κύκλο.

 

Α’ Κατεύθυνση: τεχνολογία υλικών ανάλυση και σύνθεση κατασκευών

τεχνική μορφοποιήσεων

Β’ Κατεύθυνση :παραγωγή και χρήση ενέργειας περιβάλλον και τεχνολογία αντιρρύπανσης ανάλυση διεργασιών με βοήθεια ΗΥ

Γ Κατεύθυνση : βιομηχανική διοίκηση

 

2310 99.6072,-6020,-6022,-6032,-6079

URL: http://www.eng.auth.gr/mech/mech.html

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τον βασικό κύκλο σπουδών (τα 5 πρώτα εξάμηνα) και 3 παράλληλους κύκλους ειδίκευσης (τα επόμενα 5 εξάμηνα).

Ο βασικός κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις υποδομής μαθηματικών, φυσικής και πληροφορικής, καθώς και της επιστήμης του ΗΜΜΥ στις περιοχές ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικής-υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.

Στο τέλος του 5ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους τρεις κύκλους ειδίκευσης: Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, όπου κατά τη διάρκεια του 6ου έως και του 9ου εξαμήνου παρακολουθούν περισσότερα εφαρμοσμένα και εξειδικευμένα μαθήματα της επιστήμης του ΗΜΜΥ, η πλειονότητα των οποίων σχετίζονται με τον επιλεχθέντα κύκλο ειδίκευσης.

Για την απόκτηση του διπλώματος ΗΜΜΥ οι φοιτητές πρέπει:

1) Να εξεταστούν επιτυχώς σε 61 εξαμηνιαία μαθήματα. Από τα μαθήματα αυτά τα 33 είναι υποχρεωτικά του βασικού κύκλου σπουδών, ενώ τα υπόλοιπα 28 διαμορφώνονται ανάλογα με τον κύκλο ειδίκευσης που επιλέγουν ως εξής:

Α. Κύκλος Ειδίκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Β. Κύκλος Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών

Γ. Κύκλος Ειδίκευσης Τηλεπικοινωνιών

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος βασίζεται στην επίδοση του φοιτητή σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, κατ΄ οίκον εργασίες και θέματα, εργαστηριακές αναφορές κ.λ.π., ανάλογα με το μάθημα.

2) Να εκπονήσουν, συγγράψουν και υποστηρίξουν επιτυχώς την διπλωματική τους εργασία, η οποία είναι ισοδύναμη με οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα και αντιστοιχίζεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ακόμη, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση, τρίμηνης ελάχιστης διάρκειας, η οποία έχει ενταχθεί στο 10ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και προσφέρεται σε όλους τους κύκλους ειδίκευσης ως προαιρετικό μάθημα.

E-mail: info@ee.auth.gr

URL:http://www.ee.auth.gr

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών:

Η φοίτηση για την απόκτηση του Διπλώματος Χημικού Μηχανικού από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ είναι πενταετής και οργανώνεται σε 10 διδακτικές περιόδους/εξάμηνα σπουδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος Χημικού Μηχανικού είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σαράντα έξι (46) υποχρεωτικών μαθημάτων και εννέα έως δώδεκα (9 – 12) μαθημάτων επιλογής που περιλαμβάνονται στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα και για την επιτυχή ολοκλήρωσή της απαιτείται η εκπόνηση μελέτης συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και η επιτυχής εξέτασή της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Οι Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί δύναται να αποκτήσουν βεβαίωση ειδίκευσης εφόσον παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) τουλάχιστον μαθήματα επιλογής, όπως επίσης και στο αντίστοιχο εργαστηριακό μάθημα που περιλαμβάνεται στην κατεύθυνση ειδίκευσης που έχουν επιλέξει. Το παρόν προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε κατευθύνσεις – ειδικεύσεις: 1. Ενέργεια, 2. Περιβάλλον, 3. Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία, 4. Υλικά και 5. Χημική Μηχανική.

 

2310 99.6267,-6182,-6226

E-mail:info@cheng.auth.gr

URL:http://www.cheng.auth.gr

 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης:

Η κεντρική φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης εστιάζει στη συμπληρωματική ανάπτυξη των βασικών κατευθύνσεων των σπουδών και την ενίσχυση του συντονισμού και της συνέργειας τόσο οριζόντια ανάμεσα στα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης όσο και κάθετα ανάμεσα στις επιμέρους κατευθύνσεις. Παράλληλα προσφέρει όσα ειδικά μαθήματα κρίνονται απαραίτητα για τη συμπλήρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των αποφοίτων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συνοχή των σπουδών και η σύνθεση της φυσιογνωμίας του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ως επιστήμονα και επαγγελματία με επάρκεια ανταπόκρισης σε όλο το φάσμα των ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης σε όλα τα γεωγραφικά και διοικητικά επίπεδα και κλίμακες από την τοπική έως τη διεθνή. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρίες, μέθοδοι και τεχνικές συνδυάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση των συνθετικών θεμάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης.

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2)  που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαοτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντηστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.. Για την απόκτυση του  πτυχείου πρέπει να συμπληρψθούν 10 εξάμηνα και 300  ECTS.

2310 99.4179,-1430

E-mail :info@plandevel.auth.gr

URL :http://www.plandevel.auth.gr

Σχολή Καλών Τεχνών

Η Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 1984 με την ταυτόχρονη σύσταση 3 τμημάτων,τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών,το τμήμα μουσικών σπουδών και το τμήμα θεάτρου στα οποία το 2004 προστέθηκε και το Τμήμα Κινηματογράφου. Κάθε τμήμα της Σχολής χορηγεί ιδιαίτερο πτυχίο και διδακτορικά διπλώματα.

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών:

Το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών λειτουργεί από το πανεπιστημιακό έτος 1984-1985 και ήταν ένα απο τα πρώτα τμήματα της σχολής καλών τεχνών. Οι εγκαταστάσεις της σχολής  είναι στην περιοχή  Θέρμη.

Το τμήμα χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

 1. Ζωγραφική
 2. Γλυπτική
 3. Εφαρμοσμένες Τέχνες

2310 99.5072,-5066,-5069,-5076

E-mail:info@vis.auth.gr

URL :http://www.vis.auth.gr

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα απαιτούμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και επιλογής). Τα πρώτα δύο εξάμηνα αποτελούνται από βασικά υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία παρέχουν στους φοιτητές την απαραίτητη βασική γνώση. Κατά την διάρκεια των επόμενων 6 εξαμήνων, οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, καθώς και ελεύθερες επιλογές, που ανήκουν σε μια από τις κατευθύνσεις:

Α. Μουσικολογία/Μουσική Εκπαίδευση, και

Β. Μουσική Σύνθεση.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο και εκπονούν Διπλωματική Εργασία (που ισοδυναμεί με 9 μαθήματα). Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά/γραπτά ή μέσω εργασίας.

2310 99.1801,-1817,-1833 φαξ: 23109.91815

E-mail: info@mus.auth.gr

URL: http://www.mus.auth.gr

 

Τμήμα Θεάτρου:

Το πτυχίο του Τμήματος Θεάτρου είναι ενιαίο και έχει ως βάση έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων θεατρολογίαςκαι διδακτικής του θεάτρου. Στη συνέχεια, με τα επιλεγόμενα μαθήματα, οι φοιτητές μπορούν ναειδικευτούν σε έναν τομέα της θεατρικής δραστηριότητας, ακολουθώντας μία από τις παρακάτωκατευθύνσεις: Δραματολογία-Παραστασιολογία, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Υποκριτική, όπως μπορούν, επίσης, να μην επιλέξουν καμία από τις παραπάνω και να ακολουθήσουν τη Γενική κατεύθυνση.Eκτός από τις παραπάνω τέσσερις κύριες κατευθύνσεις προσφέρονται και μία επιμέρους ειδίκευση (μικρός κύκλος 4-6 μαθημάτων) στη Σκηνοθεσία, η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να προστεθούν στην κύρια κατεύθυνση.
Oι σπουδές στο Tμήμα Θεάτρου διαρκούν δέκα εξάμηνα.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο (μέχρι και το 9ο) περιλαμβάνει επτά μαθήματα εκ των οποίων τα έξι είναι υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα (με την πάροδο των εξαμήνων τα υποχρεωτικά μαθήματα μειώνονται και αυξάνονται τα επιλεγόμενα) και το έβδομο είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής ή ξένης γλώσσας.
Έτσι το κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS [(4,5×6=27)+3, σύνολο 30 ECTS].
Το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη διπλωματική εξέταση.

2310 99.2122,-2124

E-mail: info@thea.auth.gr

URL: http://www.thea.auth.gr

 

Τμήμα Κινηματογράφου:

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Κινηματογράφου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού – υποχρεωτικά και επιλογής) 300 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές και δομημένο ως εξής : Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη σπουδών (8 εξάμηνα), ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με 60 ECTS και κάθε εξάμηνο με 30 ECTS. Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο πέμπτο έτος σπουδών με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που πιστώνεται με 40 ECTS, και ερευνητικής εργασίας, που πιστώνεται με 20 ECTS.

Το πτυχίο του Τμήματος Κινηματογράφου είναι εννιαίο και έχει ως βάση έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων θεωρίας και ιστορίας κινηματογράφου και καλλιτεχνικής κινηματογραφικής δημιουργίας, όπου περιλαμβάνονται και υποχρεωτικά μαθήματα παιδαγωγικής και ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια, με βάση τα επιλεγόμενα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές/τριες εντρυφούν σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά πεδία: α) σενάριο, β) σκηνοθεσία, γ) διεύθυνση παραγωγής, δ) ήχος-μουσική κινηματογράφου, ε) σκηνογραφία-ενδυματολογία, στ) διεύθυνση φωτογραφίας, ζ) μοντάζ, η) θεωρία – ιστορία κινηματογράφου.

Αποστολή του Τμήματος Κινηματογράφου είναι η καλλιέργεια της κινηματογραφικής τέχνης και η επιστημονική μελέτη του κινηματογράφου. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν μια σφαιρική, θεωρητική και πρακτική, γνώση του κινηματογραφικού μέσου, καθώς και εξειδικευμένες ικανότητες στο γνωστικό πεδίο που ο κάθε φοιτητής/τρια έχει επιλέξει.

 

2310 99.7161,-7077,-7398 φαξ: 23109.94342

URL: http://www.film.auth.

Παιδαγωγική Σχολή

Η Παιδαγωγική Σχολή απαρτίζεται από δύο τμήματα,το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης και το τμήμα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, τα οποία λειτούργησαν το 1984 και 1986 αντίστοιχα.

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι/νες να παρακολουθήσουν 20 υποχρεωτικά μαθήματα (=105 ΔΜ), να επιλέξουν 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (=3 ΔΜ), 19 επιλεγόμενα μαθήματα (=57 ΔΜ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (=3 ΔΜ). Συνολικά, προκειμένου να λάβουν το πτυχίο, απαιτούνται 168 ΔΜ. Οι δύο ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα είναι η Αγγλική και η Γαλλική. Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση και γι’ αυτό το λόγο αφιερώνει σχεδόν αποκλειστικά ένα εξάμηνο του προγράμματος σπουδών.

2310 99.5064,-5058,-5059,-5086

E-mail: info@nured.auth.gr

URL:http://www.nured.auth.gr

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

Το Παιδαγωγικό Τµήµα∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαµόρφωση δασκάλων/σσών µε δηµοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων. Επιδιώκει τη διαµόρφωση δασκάλων/σσών που αντιµετωπίζουν µε θετικό πνεύµα τον μετασχηµατισµό της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης µιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. ∆ασκάλων/σσών που σέβονται τον πλουραλισµό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν και µπορούν να χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο περιεχόµενο και στις µεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειµένου. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες έχουν µια ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια µε την έννοια του σεβασµού και της κατανόησης της φύσης και των διαφορετικών πολιτισµών, καθώς και µε την έννοια της διαρκούς ενεργητικής παρέµβασης στα κοινά.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι/νες να παρακολουθήσουν 20 υποχρεωτικά μαθήματα (=105 ΔΜ), να επιλέξουν 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (=3 ΔΜ), 19 επιλεγόμενα μαθήματα (=57 ΔΜ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (=3 ΔΜ). Συνολικά, προκειμένου να λάβουν το πτυχίο, απαιτούνται 168 ΔΜ. Οι δύο ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

Για την απόκτηση πτυχίου χρειάζεται η συμπλήρωση τουλάχιστον 8 εξαμήνων.

2310 99.5048,-5028,-5056,-5057,-5060

E-mail: info@eled.auth.gr

URL :http://www.eled.auth.gr

Ανεξάρτητα τμήματα 

Τμήμα Φαρμακευτικής:

Για την απόκτηση του πτυχίου Φαρμακευτικής οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής) 300 ECTS. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα καλύπτουν 8 εξάμηνα και η πρακτική άσκηση (30 ECTS) τα 2 τελευταία εξάμηνα (υποχρεωτική). Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: α)Φαρμακείο ανοικτό στο κοινό (τουλάχιστον 2 τρίμηνα) β)Νοσοκομείο (τουλάχιστον 1 τρίμηνο) γ)Φαρμακοβιομηχανία (προαιρετικά).

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν διπλωματική εργασία αντί 2 μαθημάτων επιλογής (8ο εξάμηνο).

Η εξέταση γίνεται γραπτά/ προφορικά ή και μέσω εργασίας.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων φαρμακοποιών ικανών να κατανοούν τη δομή και τη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στο οργανισμό και τις μεθόδους παρασκευής και αξιολόγησής τους, από το επίπεδο σύνθεσης ως την μορφοποίησή τους στην τελική μορφή. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στον τομέα του φαρμάκου και της υγείας.

2310 99.7613,-7623

E-mail: info@pharm.auth.gr

URL :http://www.pharm.auth.gr

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α):

Ένα άλλο ανεξάρτητο τμήμα είναι αυτό του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α).

Οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ μπορούν να εργαστούν ως καθηγητ’ης Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (δημόσια ή ιδιωτικά), ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους (ανάλογα με την ειδικότητα), ως γυμναστές σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμναστήρια και σε άλλες αθλητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις και σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία (πρόγραμμα γύμνασης ΑμΕΑ, σε ασθενέις με χρόνιες παθήσεις και σε ειδικές κατηγορίες ατόμων). Επίσης οι ΚΦΑ έχοντας στην κατοχή τους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μπορούν να εργαστούν και σε τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για να αποκτήσει ένα φοιτητής πτυχίο θα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 8 εξάμηνα φοιτησείς.

2310 99.5269,-5274,-5275,-5276,-1602,-8775

E-mail: info@phed.auth.gr

URL:http://www.phed.auth.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (πρώην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης) στεγάζεται επί της Eγvατίας οδού και βρίσκεται απέναντι από τη φοιτητική λέσχη του ΑΠΘ. Στο Πανεπιτήμιο Μακεδονίας αρχικά λειτουργούσαν μόνο δύο τμήματα ενώ σήμερα το πανεπιστήμιο στεγάζει άλλα εξι τμήματα. Τα οχτώ τμήματα που λειτουργούν σήμερα στο πανεπιστήμιο ειναι:

 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών
 4. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 5. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 6. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 7. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 8. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 Tμήμα Oικονομικών σπουδών:

Σκοποί του TμήματοςOικονομικώνEπιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των OικονομικώνEπιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου.  H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλ. της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.  H διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση. Tα εξάμηνα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά.Tο σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ.=

Τηλέφωνο: 2310-891211 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Το τμήμα Οργάνωησς και Διοικήσηε Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπηστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεγχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέ;, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δρατηριοποιύνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Η επίτευξη της απασχόλησης θεμελειώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική κατάρτιση.

Πολλά από τα μαθήματα του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί και διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες γνώσεων και ικανοτήτων που έχουν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει κάθε απαραίτητο εφόδιο σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Το πτυχίο του Τμήματος χορηγείται στους φοιτητές μετά την επιτυχή συμπλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών. Τα μαθήματα διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 51 μαθήματα, από τα οποία τα 40 είναι υποχρεωτικά.

Τηλέφωνο: 2310-891212

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών:

Αποστολή τού Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και της Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωματίας, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, όπως τη στελέχωση φορέων της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω μαθησιακών επιδιώξεων, το Τμήμα ΔΕΣ παρέχει ένα διευρυμένο φάσμα μαθημάτων προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του μία συνολική εικόνα του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές και γνωσιολογικές απαιτήσεις.

Τηλέφωνο: 2310-891454

 

Τμήμα λογιστικής & χρηματοοικονομικής:

Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση της διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές και απαιτήσεις της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση με διάκριση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα. Το σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε 8.

Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του 46 μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων 38 είναι υποχρεωτικά περιλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας και τα υπόλοιπα 8 είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Τηλεφώνα: 2310-891607

 

Τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής:

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους απόφοιτούς του τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομέις της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφοτικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικήε Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκηση επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα \, χαρακτήρα στις σπουδές.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, τουλάχιστον.

Τηλέφωνο: 2310-891217

 

Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών:

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτικά μιας και αφορά παρελθόντα έτη, έχει δε τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ειδικά μετά την συγχώνευση με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών της Φλώρινας. Η σημαντικότερη τροποποίηση είναι αυτή της επιλογής της κύριας ξένης γλώσσας η οποία γίνεται πλέον μεταξύ πέντε γλωσσών (Ρωσικά, Τουρκικά, Σερβικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά) κατά το πρώτο εξάμηνο. Η διαδικασία έχει ως εξής, Ο φοιτητής δηλώνει την επιλογή, ως προς τη γλώσσα, με σειρά προτίμησης μεταξύ των 5 προσφερομένων γλωσσών και εντάσσεται στην αντίστοιχη γλώσσα με κριτήρια τη σειρά εισαγωγής του στο Τμήμα, ανά κατηγορία εισαγωγής, και τη σειρά προτίμησης του, δεδομένων των τμημάτων, που μπορούν να σχηματιστούν με βάση το υπάρχον διδακτικό προσωπικό

Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή να μελετά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών κρατών με την Ελλάδα και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των κρατών αυτών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται με την ακόλουθη δομή του προγράμματος σπουδών: Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιστημών που θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την επιλογή της βασικής γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση: Τουρκικά (Βαλκανική και Ανατολική κατεύθυνση) ή Ρωσικά (Σλαβική κατεύθυνση). Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες. Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται: Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, και Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις.

Για την λήψη πτυχίου, ο φοιτητής οφείλει να εξετασθεί επιτυχώς σε 48 μαθήματα.

 

Τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής:

Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι:
1. Να προάγει τις επιστήμες
(α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
(β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
μέσα από την ακαδημαϊκή και τη εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς/ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
2. Να συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών & δομών εκπαιδευτικής πολιτικής.
3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στο τέλος του β’ εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση:

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη απόκτηση γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικεύμενα στελέχη στη Συνεχιζόμενη Εκαπίδευση, η δεύτερη κατελυθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από σύο κύκλους σπουδών, διάρκειας ενός και τριών ετών αντιστοίχως. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες και τη στατιστική. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησεις για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε 8 εξάμηνα.

Τηλέφωνο: 2310-891253

 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης:

Στόχος του τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών ως απόκριση στο αίτημα για την προαγωγή της ώσμωσης των διαφόρων πεδίων της μουσικής σκέψης και πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο:

1. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
3. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Τηλέφωνο: 2310-8912

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.):

Το T.E.I. Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε μία απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κοντά στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης (χωριό Σίνδος).

Τριάντα χρόνων έγινε το 2000 και η τεχνολογική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, αφού κι εδώ προϋπήρξε Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Με τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης  ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, απαρτιζόμενο από πέντε Σχολές: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Σ.Δ.Ο., Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Σ.Ε.Υ.Π., Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας – Σ.ΤΕ.Γ., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Σ.Τ.ΕΦ. και Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – Σ.ΤΕ.Τ.-Δ.

Οι Σχολές αυτές αριθμούν σήμερα 21 Τμήματα, στα οποία προστέθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Ενδυμάτων, ως παράρτημα του Τ.Ε.Ι.Θ. στο Κιλκίς και από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, επίσης ως παραρτήματος του Τ.Ε.Ι.-Θ., με έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Εξάλλου, από την άνοιξη του 1998, λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι.Θ., εκτός από τα συμβατικά Τμήματα και δύο Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), όπου οι φοιτητές εισάγονται εκτός της διαδικασίας των γενικών εξετάσεων. Σε ό,τι αφορά στα μέλη της κοινότητάς του, συνολικά απασχολούνται 430 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 220 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές φθάνουν τους 18.000 περίπου.

Συνεχείς είναι, εξάλλου, οι παρεμβάσεις ανακαίνισης και επέκτασης των υφιστάμενων κτιρίων, προκειμένου να υπάρχει ένα άνετο περιβάλλον εργασίας και μάθησης. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια, ανακαινίστηκαν το παλιό κτίριο με το κεντρικό αμφιθέατρο και το κυλικείο, το εστιατόριο των φοιτητών, αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, ενώ προστέθηκε ένα νέο αμφιθέατρο 152 θέσεων δίπλα στο τελευταίο κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π., καθώς και το εστιατόριο – αν Σε ό,τι αφορά στον εργαστηριακό εξοπλισμό, είναι εντυπωσιακή η βελτίωσή του, χάρη στην αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, γεγονός στο οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο η συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και η έντονη δραστηριότητα που ανέπτυξαν στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του Ιδρύματος. Το δυναμικό αυτό, ανανεωμένο και ενισχυμένο τα τελευταία χρόνια από μέλη με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα, προώθησε σημαντικά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τριτοβάθμια Ιδρύματα, τόσο ελληνικά, όσο και του εξωτερικού, καθώς και με άλλους φορείς.